За нас

ЕВОЛВ ДООЕЛ СКОПЈЕ (EVOLVE DOOEL SKOPJE) е компанија формирана во 2020 година од страна на Центар за управување со промени (ЦУП) како ќерка компанија. ЦУП е единствен основач на ЕВОЛВ, со што двете организации продолжуваат да работат во синергија.

ЕВОЛВ ги презема активностите како консултации, советувања, обуки и истражувања за клиентите на ЦУП, односно услугите кои не се дел од грант средствата и проектите кои ЦУП ги спроведува како граѓанска организација.

ЕВОЛВ е специфично формирана за да се издвојат активностите кои ја помагаат одржливоста на ЦУП, кој е препознатлива мислечка организација од 2009 година.

ЕВОЛВ продолжува да го гради заедничкото портфолио на ЦУП и ЕВОЛВ преку проширување на опсегот на работа во истражувања и услуги за нови клиенти. ЕВОЛВ ги користи портфолиото и експертизата на ЦУП бидејќи природно произлегува од досега изградените капацитети, како најјака страна на двете организации.

Се залагаме за иднина во која граѓаните имаат висок квалитет на живот во современо општество засновано на принципи на добро управување, владеење на правото, економски просперитет и почитување на европски вредности.

ЕВОЛВ дава услуги наменети за унапредување на работата на владата, државните институции, приватниот сектор и сите организации/институции кои сакаат да воведат структурни реформи и иновативни промени во своето работење и во поширокото опкружување.

Вредностите според кои се води организацијата ги насочуваат напорите на тимот кон заедничките стратешки цели и укажуваат во што верува организацијата, но и како се очекува да се однесуваат вработените, не само едни со други, туку и со соработниците и другите засегнати страни. Истите ни обезбедуваат морална насока која го насочува донесувањето одлуки и воспоставува стандард за проценка на дејствијата. Нашите вредности се следните:

Отвореност за промена - Како што кажува и името на нашата организација, ЦУП ги поттикнува и поддржува промените во општеството кои водат кон благосостојба на заедницата.

Вмрежување и партнерство - Се стремиме да постигнеме поголема вклученост и соработка во процесите на донесување одлуки со сите релевантни чинители со цел да ги оптимизираме придобивките од предложените решенија и да придонесеме кон успешно спроведување на проектите од јавен интерес.

Континуирано учење - Нашето делување се раководи од мотото „еxcellence in work“. На тој начин поттикнуваме култура на учење и инвестирање во постојан развој, подеднакво во активностите кои ги имплементираме и во рамки на нашата организација, во насока на подобрување на резултатите и квалитетот на работењето на организацијата.

Иновации, креативност и отвореност кон промена - Подржуваме креативност и отвореност кон иновации од страна на нашите вработени и од сите со кои соработуваме. Со тоа отвораме простор за изнаоѓање на нови и ефикасни решенија за проблемите со кои се соочуваме и можност да учиме од искуствата на другите.

Еднаквост и фер третман - Ги промовираме и практикуваме принципите на еднаквост, еднакви можности и фер третман, како и почитување на индивидуалните разлики. Културната разновидност се третира како предност и се прават континуирани напори да се осигури дека секој има удел во општеството без да се чувствува исклучено. Се промовира социјална кохезија и интеграција на ранливите области.

Општествена одговорност - Ги охрабруваме поединците и институциите / организациите да размислуваат и да дејствуваат во корист на благосостојбата на општеството како целина.